Eide og Omegn FK

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Eide og Omegn Fotballklubb arbeidet fra 2014 til 2016 målrettet og intenst med klubbutvikling, hvor et av målene var å bli godkjent som Kvalitetsklubb. Torsdag 03.11.16 ble EOFK godkjent som kvalitetsklubb og en viktig milepæl i klubben ble nådd. Daglig leder var og er en sentral del av klubbutvikling og kvalitetsklubbkonseptet. Les mer om klubbens strategiarbeid her >>

Å bli godkjent som kvalitetsklubb var ikke et mål i seg selv, men et resultat av å ha dokumentert klubbens organisering og ledelse. For at en klubb skal kunne ledes må den organiseres, oppgavene deles opp, og gjennom dette gi legitimitet og myndighet til de som velges som ledere i klubben. Resultatet av dette arbeidet er ny klubblovstrategisk utviklingsplanklubbhåndboktrenermanual, denne hjemmesiden, og andre tiltak som klubbpresentasjoner til bruk under foreldremøter, og aktivitetsplan (årshjul). En rekke beslutninger med stor betydning er tatt i dette arbeidet og disse er dokumentert slik at det skal være åpent og tydelig hvilke kriterier som skal danne grunnlag for de beslutninger som tas i klubben. En stor gevinst av arbeidet med denne dokumentasjonen er at vi ikke skal "bruke opp" daglig leder, styret, sportlig leder, lagledere og andre på spørsmål om hvordan. Informasjon om hvem og hvordan vi gjør det i EOFK skal være lett tilgjengelig, slik at dugnadsaktivitet, frivillig innsats og det arbeidet daglig leder gjør, skal være tydelig rettet mot sportslig aktivitet, drift av klubben og tilrettelegging for fotballaktivitet.  

Informasjon om hva kvalitetsklubb er finner du her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/ Prosjektansvarlig i EOFK har vært Kjell O. Moen og i klubben er dette en rolle som kalles klubbutvikler/kvalitetsklubbansvarlig. Man kan lese mer om denne rollen i Klubbhåndboken (se side 31 -). 

Kvalitetsklubbkonseptet er en av klubbene sine viktigste utviklingsarenaer. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med klubbene. Klubbene jobber seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder etter dette tak i rammeverket i årlige oppfølgingsrutiner for å forbli en kvalitetsklubb. For å holde tak i prosess og årlig oppfølging trenger klubben en eller flere dedikerte personer som har dette ansvaret.

Hensikten med å etablere denne rollen er å sikre klubben sitt fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som ligger til konseptet. Når man skal etablere nye maler, planer og jobbe med utviklingsprosesser over tid samtidig som man skal drifte aktiviteten i klubben krever dette at noen holder overordnet oversikt. I prosessen med å bli kvalitetsklubb har man tett oppfølging av krets. Som kvalitetsklubb gjelder nye rutiner for oppfølging og klubben skal etterleve de nye malene, planene og drive aktivitet med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige.

Kvalitetsklubbansvarlig skal sørge for at kvalitetsklubbsystemet etterleves i EOFK, og være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis. Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.

EOFK har bygget klubblokale med kjøkken og to kontor, kunstgressbaner, kiosk, garderober, garasje, tribune med stoler, lydanlegg, kjøpt mye treningsutstyr, kjøpt ny traktor med utstyr til vedlikehold, sendt flere folk på kurs og har med dette hatt ca. 15,5 millioner i utgifter. I tillegg har klubben ansatt daglig leder i 100 % stilling – klubben driver i balanse og har per 2017 litt over en halv million i lån. Aktivitetsavgift for barn og unge er fra 900 (opp til 10 år) til 2 300 (16 år). 4 foreldredugnader i året.

Dette gjør at vi har mulighet til å ha fokus mot fotballaktivitet; arrangement, spiller-, trener, og dommerutvikling, samt samfunns- og verdiarbeid. 

Arbeid med strategisk utvikling og kvalitetsklubb er gjennomført med over 2000 timer dugnad for klubben. Ikke alt er perfekt i denne klubben heller og mye arbeid gjenstår.

"Kvalitet handler om å eliminere tilfeldigheter"

At vi har dokumentert og tilgjengeliggjort hvordan klubben er organisert, hvilket ansvar som ligger til de ulike rollene, hvordan klubben skal ledes og hvordan driften skal skje, har utvilsomt ført til at det er færre tilfeldigheter som styrer hvordan klubben ledes. Mer av aktiviteten er klubbstyrt og det er tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger om hva i klubben. Arbeidet med å bli godkjent som Kvalitetsklubb gjør det mer oversiktlig for de som tar på seg ansvar for å lede klubben. 

Samtidig som man har arbeidet med klubbutvikling har det vært sentralt å tilføre klubben kompetanse. Nærmere 60 trenere i klubben har tatt ulike delkurs som trener og over 10 personer har tatt fotballlederkurs hos NFF. Kretsens ansatte har vært til stor hjelp og støtte i dette arbeidet. Å ha kompetanse på ledelse av en fotballklubb er viktig. Kursene er bygd opp rundt det å forstå, lede og utvikle. Trenerkurs er kanskje det viktigste vi gjør i en breddeklubb. Dette er nødvendig for å få til flest mulig, lengst mulig og best mulig. Å gi foreldre mulighet til å skaffe seg mer kompetanse på interessen og drømmene til sine barn og deres venner, er viktig. Deltakelse er et stikkord her! Å være trener er ikke bare en mulighet til å følge opp egne barn, men svært viktig arbeid i lokalsamfunnet. Våre trenere betyr mye og deltar mye for å få til gode oppvekstvilkår for våre barn og ungdommer. Utdanning gjennom NFF er derfor viktig.

04.11.17 deltok klubben på fag- og erfaringsutveksling sammen med andre klubber i kretsen. Les mer om dette på NFF sine internettsider her >> Presentasjonen "Vår vei til Kvalitetsklubb" ligger vedlagt på denne siden. 

 

Eide og Omegn Fotballklubb
Postboks 50
6499 Eide

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift